Barends Administraties & Belastingen

Home  |  Producten en diensten  |  Privacybeleid  |  Contact   

Privacybeleid Barends Administraties & Belastingen

Barends Administraties & Belastingen, gevestigd aan de H. Remmelinkweg 15-A 6996 DH Drempt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van onze website en op onze dienstverlening. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01 mei 2018, met het publiceren van een nieuwere versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Contactgegevens

https://www.henkbarends.nl
H. Remmelinkweg 15-A 6996 DH Drempt
+31 65317 9661

H.B. Barends is de Functionaris Gegevensbescherming van Barends Administraties & Belastingen. Hij is te bereiken via administraties@henkbarends.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Barends Administraties & Belastingen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch of via een app
 • Bankrekeningnummer

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. De gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Barends Administraties & Belastingen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administraties@henkbarends.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 • Burgerservicenummer (BSN)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Barends Administraties & Belastingen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om diensten bij u af te leveren
 • Het verzenden van een eventuele nieuwsbrief
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Barends Administraties & Belastingen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Barends Administraties & Belastingen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Barends Administraties & Belastingen) tussen zit. Barends Administraties & Belastingen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Deze partijen mogen uw gegevens niet gebruiken voor eigen doeleinden. Wel kunnen deze partijen metagegevens verzamelen over het gebruik van hun diensten.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Barends Administraties & Belastingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieŽn) van persoonsgegevens:

 • NAW gegevens, aangifte gegevens, verstrekte dossiergegevens en app- en emailverkeer bewaren we zolang u klant bij ons bent. Wanneer onze relatie wordt verbroken dan bewaren uw gegevens conform de wettelijke bewaartermijnen die door de officiŽle instanties worden gesteld.
 • Gegevens met betrekking tot sollicitaties worden bij niet aanname verwijderd binnen 4 weken na afwijzing van uw sollicitatie. Hieronder vallen alle gegevens inclusief emailgegevens.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Barends Administraties & Belastingen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Barends Administraties & Belastingen blijft verantwoordelijk voor deze bewerkingen. Daarnaast verstrekt Barends Administraties & Belastingen uw persoonsgegevens aan andere derden, zoals de Belastingdienst. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen Barends Administraties & Belastingen op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen voor zover aanwezig.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Barends Administraties & Belastingen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Barends Administraties & Belastingen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administraties@henkbarends.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Barends Administraties & Belastingen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Barends Administraties & Belastingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonische contact met ons op of via administraties@henkbarends.nl. De website van Barends Administraties & Belastingen zal gebruik gaan maken van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Barends Administraties & Belastingen aan de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie, producten en diensten op de site onvolledig c.q. onjuist zijn. De informatie op de website wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder toestemming van Barends Administraties & Belastingen. Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer-) netwerk.

Wij bieden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, de informatie op de website aan als een vorm van dienstverlening. In het bijzonder aan onze huidige en toekomstige relaties, maar in feite aan een ieder die toegang heeft tot internet. Uitdrukkelijk dient de op de website verstrekte informatie niet te worden beschouwd als (onderdeel van ons) juridisch, fiscaal of financieel advies. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Barends Administraties & Belastingen sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website en of de informatie te kunnen raadplegen. Daarnaast is Barends Administraties & Belastingen niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website verkregen is.

 

henkbarends volgen op Facebook! henkbarends volgen op LinkedIn!  
footer